Aktuelt i Næstved

 • FVU Start og FVU Læsning

 • Tilmelding til Indfødsrets- og Medborgerskabsprøve

 • Kalender 2020

 • Prøve i Dansk, vinter 2020

FVU Start og FVU Læsning

FVU Start og FVU Læsning
Lærdansk Næstved tilbyder undervisning i FVU Start og FVU Læsning

 • Mandag kl. 14.00-16.30
 • Tirsdag kl. 16.00-19.15
 • Onsdag kl. 8.40-11.55
 • Lørdag kl. 8.40-11.55

FVU Start og FVU Læsning er ikke sprogundervisning i dansk, men hvis du taler noget dansk og har læse- og/eller skriveproblemer på dansk, kan det være et tilbud for dig.

Før du kan deltage, skal du til et interview og til en screening/vurdering af niveau. For interview og screening/vurdering skal du møde op i receptionen indenfor kontorets åbningstid: Hverdage kl. 8.30-14, undtagen torsdag, hvor vi har åbent til kl. 17.

Læs mere om FVU-undervisning på Lærdansk her

Lærdansk Næstved har driftsoverenskomst med VUC Storstrøm. Læs mere om VUC Storstrøm her

Tilmelding til trinprøve 
Du skal tilmelde dig trinprøve hos din underviser ca. 6 uger før prøven afholdes. Prøven finder sted i vores lokaler på Lærdansk Næstved, Kasernevej 20, 4700 Næstved.

Trinprøver
Trinprøver i 2020 afholdes i uge 11, uge 24, uge 41 og uge 50.
Omkring 4 uger før prøven afholdes, sender vi dig en SMS og et brev i e-Boks med dato, tidspunkt, lokale og information om legitimation til prøven.

Særlige prøvevilkår
Hvis du har et handicap eller er ordblind, har du mulighed for at søge om særlige vilkår, fx ekstra tid og/eller hjælpemidler. Som ordblind har du mulighed for at bruge CD-ORD til alle delprøverne inkl. diktat. Desuden får du testen som OCR-behandlede filer og som fysisk materiale.

For at søge om særlige vilkår og/eller brug af hjælpemidler kræver det, at dit handicap/din ordblindhed er dokumenteret og dispensationsansøgningen er afleveret til afdelingsleder Rikke Hinsby Mathiesen ca. 6 uger før prøven afholdes.

Hvis du har brug for hjælp til at søge om dispensation eller brug af hjælpemidler, kan du kontakte afdelingsleder Rikke Hinsby Mathiesen på +45 26 11 81 77 eller mail: rikke.mathiesen@adm.laerdansk.dk

Bedømmelse
FVU trinprøver bedømmes med bestået eller ikke bestået.

Husk dette, når du skal til trinprøve:

 • Billedlegitimation: Husk at medbringe dit kørekort, pas eller opholdstilladelse. Det skal du vise den tilsynsførende, der tjekker, om du er tilmeldt prøven.
 • Kom i god tid: Trinprøven starter præcist på det tidspunkt, som indkaldelsen angiver. Det markeres ved at den tilsynsførende siger: ”Nu er prøven begyndt”.
 • Udeblivelse eller for sent til prøven: Hvis du udebliver eller kommer for sent, betragtes trinprøven som "ikke bestået", og du har mulighed for at gå til trinprøve næste gang den afholdes.
 • Sygdom: Hvis du bliver syg, så tag hurtigt kontakt til kontoret på telefon: +45 26 30 40 80 eller mail: naestved@adm.laerdansk.dk
 • Fravær: Hvis du ikke møder op og vi ikke hører fra dig, betragtes prøven som "ikke bestået". Du er velkommen til at tilmelde dig næste prøve
 • Under trinprøven: Du må ikke bruge din mobiltelefon under trinprøven. Du må ikke tale med andre kursister eller på anden måde forstyrre under trinprøven. Overtrædelse medfører bortvisning og du kan gå til trinprøve næste gang den afholdes.

Regler
Reglerne for FVU-trinprøver tager udgangspunkt i følgende bekendtgørelser:
BEK nr. 1018 af 25/08/2010: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser (Eksamensbekendtgørelsen)
BEK nr. 262 af 20/03/2007: Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse

Klager

Du kan klage over:

 • Eksaminationsgrundlaget
 • Eksamensforløbet
 • Bedømmelsen

Klager vil i langt de fleste tilfælde være begrundet i bedømmelsen. Du skal indgive din klage til os senest 2 uger efter karakteren er meddelt. Vurderer vi, at der er grund til at gå videre, skal eksaminator og censor give en udtalelse inden for 2 uger. Det er derfor vigtigt at tage notater under eksaminationen – og gemme disse notater. Du får tilsendt disse udtalelser – og har en uge til at fremsende eventuelle kommentarer.

På baggrund af den foregående proces kan vi skriftligt afgøre, om du skal tilbydes:

 • Ny bedømmelse (karakteren kan ikke fastsættes lavere)
 • Ny prøve (skal ske snarest)
 • Afslag

Du kan indbringe skolens afgørelse for Undervisningsministeriet.

Snyd
I eksamensbekendtgørelsen står der i § 20:
”Besvarelsen skal være eksaminandens egen og selvstændige besvarelse, medmindre andet fremgår af reglerne for den enkelte uddannelse. En eksaminand, der under en prøve skaffer sig eller giver en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave eller benytter ikke-tilladte hjælpemidler, bortvises af institutionen fra den pågældende prøve.

Stk. 2. Hvis der under eller efter en prøve opstår formodning om, at en eksaminand uretmæssigt har skaffet sig eller ydet hjælp, jf. stk. 1, har udgivet en andens arbejde for sit eget eller har anvendt eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, indberettes dette til institutionen. Bliver formodningen bekræftet, og handlingen har fået eller ville kunne få betydning for bedømmelsen, skal institutionen bortvise eksaminanden fra den pågældende prøve.”

COVID-19 INFORMATION

Fra torsdag den 28/5 tilbyder vi vores prøvekursister fremmødeundervisning igen.

I perioden mellem 28/5 og 5/6 tilbyder vi flere kursister fremmødeundervisning, og fra mandag den 8/6 forventer vi, at alle kursister kan tilbydes fremmødeundervisning.

Kursisterne får individuel besked om deres opstartsdato.
Al fremmødeundervisning vil være i reduceret omfang.

Vi glæder os til at se jer alle.

 

Tilmelding til Indfødsrets- og Medborgerskabsprøve

Medborgerskabsprøven
Lærdansk Næstved afholder Medborgerskabsprøven den 25. november.

Ønsker du at tilmelde dig Medborgerskabsprøven, skal du sende en mail til kontoret: naestved@adm.laerdansk.dk 

Sidste frist for tilmelding og betaling af gebyr på 799 kr. er den 21. oktober.

Du kan hente Udlændinge- og Integrationsministeriets læremateriale om Medborgerskabsprøven her

Læs mere om Medborgerskabsprøven her

Indfødsretsprøven
Lærdansk Næstved afholder Indfødsretsprøven den 25. november.

Ønsker du at tilmelde dig Indfødsretsprøven, skal du sende en mail til kontoret: naestved@adm.laerdansk.dk

Sidste frist for tilmelding og betaling af gebyr på 799 kr. er den 21. oktober.

Du kan hente Udlændinge- og Integrationsministeriets læremateriale til Indfødsretsprøven her

Læs mere om Indfødsretsprøven her

 

Kalender 2020

2. januar: Opstart af undervisning

20. marts: Pædagogisk dag (lukket)

9. – 13. april: Påske (lukket)

8. maj: St. bededag (lukket)

21. maj: Kr. himmelfart (lukket)

1. juni: 2. Pinsedag (lukket)

27. -  25. juli: Lørdagshold lukket

30. juli - 23. juli: Aftenhold lukket

28. juli: Opstart aftenhold

1. august: Opstart lørdagshold

22. december – 31. december 2020: Juleferie

Prøve i Dansk, vinter 2020

Tilmeldingsfrist: 7. september 2020

Skriftlig del af Prøve i Dansk afholdes som følger:

Prøve i Dansk 3: 17. november 2020

Prøve i Dansk 2: 18. november 2020

Prøve i Dansk 1: 19. november 2020

Mundtlige prøver afholdes i perioden: 7. december 2020 til 18. december 2020


Lærdansk Næstved stiller computer og printer til rådighed for prøvedeltagere, der har tilmeldt sig skriftlig delprøve på computer.

Kurser

Prøver

Login

Kursister hos Lærdansk har adgang til beskeder fra underviserne, materialer fra lektionerne, online øvelser og meget mere på vores online kursist-platform. Kursister kan logge ind med deres UNI-login.

Åbn login-siden

EN DA